Selvstændig

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2022 – 20:00
Slut: 27-09-2022 – 01:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Har du – eller overvejer du at starte – selvstændig virksomhed?

Hvilke regler er der ift. at være selvstændig og dagpenge? Dagpengesystemet henvender sig både til selvstændige og lønmodtagere. Dog kan det være svært at manøvrere rundt i dagpengesystemet som selvstændig. Derfor er det altid en god idé at henvende dig til Min A-kasse, hvis du er ledig og overvejer at starte selvstændig virksomhed.

Vi har flere eksperter på området, der sidder klar til at hjælpe dig med de overvejelser og tanker, du måtte have. Læs mere om, hvad der kendetegner en selvstændig virksomhed, herunder, og hvordan det adskiller sig fra at have selvstændig bibeskæftigelse.

Hvad kendetegner selvstændig virksomhed?

Der er tale om selvstændig virksomhed, når du helt eller delvist ejer en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte, og når du har arbejde forbundet med at drive virksomheden.

Derudover skal mindst en af følgende betingelser være gældende:

 • Din virksomhed er registreret med et CVR-nummer eller et SE-nummer.
 • Overskuddet eller underskuddet fra virksomheden beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • At du får udbetalt løn som A-indkomst fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse. Kontakt os for at få defineret, hvad der menes med dette.
 • At du modtager B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos SKAT.

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, anses du også som selvstændig – medmindre du har en fast lønaftale. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

På spørgsmålet om at være selvstændig og dagpenge, skal vi se på, om der er tale om bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse. Derudover kan der også være tale om formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Det er i udgangspunktet SKATs definitioner, der er afgørende for vores vurdering.

Ring til os – vi hjælper gerne med dine spørgsmål om at være selvstændig og dagpenge

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp og vejledning til at starte virksomhed eller har spørgsmål om at være selvstændig og dagpenge. Vi er til for at hjælpe dig videre. Der er masser af muligheder, men regeljunglen kan være tidskrævende at finde rundt i på egen hånd.

Læs mere om hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.

Læs mere om fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning

Du kan også med fordel læse pjecen om de nye dagpengeregler for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har skrevet.

Selvstændig virksomhed og supplerende dagpenge

For at have ret til dagpenge, mens du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der nogle betingelser, du skal opfylde.

Det er vigtigt, at du:

 • Er tilmeldt dit lokale jobcenter
 • Er aktivt jobsøgende
 • Deltager i de møder, du bliver indkaldt til
 • Sender dagpengekort til os tidligst den sidste dag i hver dagpengeperiode (find perioderne på selvbetjeningen)
 • Med dags varsel kan overtage et arbejde med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer

 

Dit dagpengekort

På dit dagpengekort skal du oplyse, hvor mange timer og minutter, du har brugt på virksomheden i rubrikken “selvstændig virksomhed” – også selvom du ikke har haft en indtægt. Det gælder alle arbejdsopgaver, herunder opsøgende arbejde, administrativt arbejde og transporttid. Timerne modregner vi i dine dagpenge.

Det er uden betydning på hvilken ugedag og på hvilket tidspunkt af døgnet, arbejdet er udført. Alle arbejdstimer skal påføres dit dagpengekort.

Hvornår slutter retten til supplerende dagpenge?

Vi tæller de uger, hvor du får ydelser fra os. En uge tæller med uanset, om du har haft arbejde i din selvstændige virksomhed eller ej. 

 

Sådan kan du genoptjene din ret til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få 30 nye uger med supplerende dagpenge. Det kræver, at du inden for 12 sammenhængende måneder til SKAT har fået indberettet:

 • Mere end 146 løntimer i mindst 6 af månederne
 • Mere end 68 løntimer i mindst 13 14-dagesperioder eller
 • Mere end 34 løntimer i mindst 26 uger

Du kan også optjene 30 nye uger, hvis du inden for et indkomstår, hvor du ikke har modtaget dagpenge, har haft en samlet indtægt på kr. 254.328 (2023-tal) fra A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed.

 

Sådan kan du forlænge din ret til supplerende dagpenge

Du kan få udbetalt supplerende dagpenge for hele den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.

Du kan få forlænget retten til supplerende dagpenge, hvis du har opbrugt din ’almindelige’ ret til supplerende dagpenge på 30 uger og hvis du ikke har genoptjent en ny ret.

Du kan forlænge din ret med fire uger, hvis du 12 måneder før retten udløber, til SKAT har fået indberettet:

 • En måned med mere end 146 løntimer
 • To 14-dagesperioder med mere end 68 løntimer eller
 • Fire uger med mere end 34 løntimer

Hvis du har haft B-indkomst, som ikke indgår i en virksomheds over- eller underskud, bliver beløbet omregnet til timer.

Du kan også forlænge retten med fire uger for hver måned, du har drevet selvstændig virksomhed og ikke samtidig har modtaget dagpenge.

Du kan højst forlænge retten med 12 uger.

Hvis du ikke kan forlænge eller få en ny ret

Har du ikke timer eller indtægt nok til at forlænge eller genoptjene din ret til supplerende dagpenge, er du nødt til at lukke, sælge, bortforpagte eller udtræde af virksomheden for at få dagpenge. Det er dog en betingelse, at du stadig har timer tilbage med ret til dagpenge.

 

Ophør af drift af selvstændig virksomhed

Stopper du med selvstændig virksomhed, skal du afmeldes offentlige registre.

Vi skal også bruge dokumentation på, at virksomheden er afmeldt Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og de skattemæssige forpligtelser er overdraget eller afsluttet. Her skal vi bruge bekræftelser fra Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Hvis du ønsker at sælge, overdrage eller bortforpagte virksomheden, skal vi bruge dokumentation på dette. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kan ske til ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Vælger du at udtræde af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle eller af medejere, gælder andre regler, og vi vil derfor anbefale, at du kontakter os i den situation.

Vigtigt, hvis du ophører som selvstændig flere gange

Ud over første gang du melder dig ledig og indplaceres efter ophør med selvstændig virksomhed, kan du ophøre én gang i en dagpengeperiode med selvstændig virksomhed.

Hvis du har flere ophør som selvstændig, mister du retten til dagpenge indtil du både opfylder et nyt indkomstkrav til indplacering i en dagpengeperiode og kravet for generhvervelse af retten til en ny periode på 30 uger med supplerende dagpenge.

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?