Fratrædelsesaftale

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Dagpengeret ved senior- og fratrædelsesaftale

Der gælder særlige dagpengeregler, hvis du modtager rådighedsløn, ventepenge, supplerende ydelse eller er på en fratrædelsesaftale.

Fratrædelsesaftale for tjenestemænd

Hvis du har været ansat som tjenestemand, er der flere typer fratrædelsesaftale, som afhænger af, hvordan du er ophørt i dit arbejde.

Dagpengeret ved rådighedsløn

En fratrædelsesaftale, kan være, hvis du er tjenestemand og afskediges, fordi din stilling nedlægges, er du berettiget til at få rådighedsløn. Så længe du modtager rådighedsløn, står du til rådighed for din arbejdsplads. Det betyder, at du er forpligtet til med kort varsel at overtage en anden passende tjenestemandsstilling. Rådighedsløn kan tælles med, når du skal opfylde beskæftigelseskravet. Det gælder dog ikke, hvis din arbejdsgiver har givet afkald på sin ret til at råde over din arbejdskraft i perioden med rådighedsløn. Du vil så få ret til dagpenge, når perioden med rådighedsløn er ophørt, men timerne kan ikke indgå i optjeningen af beskæftigelseskravet.

For at være dagpengeberettiget skal du desuden:

 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder.
 • Opfylde indkomstkravet på 254.328 kr. (2023) inden for de sidste tre år (op til 21.194 kr.  pr. måned). 
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i jobcentret.
 • Være aktivt arbejdssøgende.

Læs mere om karantæne og gyldige grunde.

Dagpengeret ved ventepenge

Bliver du sagt op, fordi din stilling nedlægges, er du berettiget til rådighedsløn eller ventepenge alt efter, hvornår du blev ansat. Hvis du blev ansat i stillingen før den 1. juli 1969, har du ret til ventepenge. Er du ansat efter denne dato, har du ret til rådighedsløn. Hvis du skal have supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver give afkald på sin ret til at råde over din arbejdskraft i perioden med ventepenge. Dermed omfattes du ikke af tidsbegrænsningen for udbetaling af supplerende dagpenge, som er 30 uger inden for 104 uger. Timerne kan ikke indgå i optjeningen af beskæftigelseskravet.

For at være dagpengeberettiget skal du desuden:

 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i Jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.

Dagpengeret ved supplerende ydelse

Endnu en fratrædelsesordning er supplerende ydelse, som er en ydelse til tjenestemænd, der bliver opsagt. Den udbetales af den pensionsudbetalende myndighed.

Supplerende ydelse udbetales en gang årligt og medfører fradrag på udbetalingstidspunktet. Supplerende ydelse er ingen hindring for at kunne modtage dagpenge, men kan dog ikke medregnes i beskæftigelseskravet. For at være dagpengeberettiget skal du:

 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Være registreret som arbejdssøgende i Jobcentret.
 • Bekræfte din status som jobsøgende hver 7. dag.
 • Være aktivt arbejdssøgende.

Fradrag i efterløn og dagpenge for tjenestemænd

Hvis du er tjenestemand, skal der foretages fradrag i dine dagpenge eller efterløn for de fratrædelsesgodtgørelser, som du modtager i forbindelse med en frivillig fratrædelsesordning. Dette skyldes, at du opsiger din stilling med et kortere varsel end den rådighedsperiode på op til 3 år, jf. tjenestemandsloven.

Fradrag for andre ansatte end tjenestemænd

Du vil få fradrag i dine dagpenge, hvis du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse. Eksempelvis hvis din arbejdsgiver afskediger dig, og det aftales, at du ved ophøret skal have udbetalt en godtgørelse. Når det vurderes, om et udbetalt beløb skal føre til fradrag, er det afgørende, om arbejdsgiveren har overholdt sit opsigelsesvarsel. Udbetalingen fører ikke til fradrag, hvis opsigelsesvarslet er blevet overholdt. Er din arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke overholdt, medfører udbetalingen fradrag for den del af opsigelsesperioden, som udbetalingen dækker.

Bestemmelsen omfatter både kollektive og individuelle aftaler. Det vil sige, at den både gælder, når en arbejdsgiver aftaler fratrædelsesordninger for et større antal medarbejdere, og når enkeltpersoner indgår aftaler med arbejdsgiveren. Hvis du selv siger op, er du også omfattet af reglen. Også her er din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afgørende for, om der skal ske fradrag for indtægten.

Indtægter, der ikke medfører fradrag

Der foretages  ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

 • Pension som følge af tab af erhvervs- eller arbejdsevne: Foruden invalidepension, der er tegnet som led i et ansættelsesforhold, omfatter denne regel bl.a. også pension ved helbredsbetinget utjenestedygtighed (svagelighedspension) for tjenestemænd. Der skal heller ikke ske fradrag for privattegnede ordningerr. Det forudsættes, at Min A-kasse vurderer, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom du har fået tilkendt svagelighedspension.
 • Tilskadekomstpension som følge af skade i tjenesten: Hvis du er tjenestemand og får tilkendt tilskadekomstpension efter skade i tjenesten, foretages der ikke fradrag for den del af pensionen, som er en forhøjelse baseret på din arbejdsskade. Min A-kasse vurderer, om tilkendelse af pension giver anledning til tvivl om, hvorvidt du i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang.

Læs mere om dagpenge.