Dagpenge

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Hvordan får man dagpenge?

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse. Dog gælder der en række regler, førend du kan være dagpengeberettet. Reglerne ser du herunder. Her kan du også læse om de nyeste regler vedr. dagpenge 2024.

For at være dagpengeberettiget skal du: 

 • Være ledig
 • Have en dagpengeret, det vil sige
  • have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år og opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav, eller
  • være optaget som dimittend efter en kompetencegivende uddannelse normeret til 18 måneder
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
 • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse. Dog gælder der en række regler, førend du kan være dagpengeberettet. Reglerne ser du herunder.

Ret til dagpenge

For at få ret til dagpenge, skal du opfylde en række krav. Dagpengesystemet skelner dog mellem forskellige måder at optjene dagpengeret på. Der er nemlig forskel på, om du er helt ny i dagpengesystemet, eller om du har fået dagpenge før.

Indkomstkrav – hvis du er ny i dagpengesystemet

Du optjener dagpengeret baseret på din indkomst, når du er ny i dagpengesystemet. Det betyder, at du har optjent ret til dagpenge, når du har tjent 263.232 kr. (2024-tal) for fuldtidsforsikrede og 175.488 kr. for deltidsforsikrede inden for tre år. Vi kan højst medregne 21.936 pr. måned for fuldtidsforsikrede og 14.624 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (2024-tal). 

Eksempel på optjening af dagpengeretten

Er du fuldtidsforsikret:

Hvis du tjener 19.000 kr. om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (254.328 :19:000)

Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 21.194 kr., der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Er du deltidsforsikret:

Hvis du tjener 13.500 om måneden er du 13 måneder om at optjene en dagpengeret (169.548:13:500)

Hvis du tjener 15.000 kr. om måneden, er det kun de 14.129 kr., der kan tælle med til indkomstkravet, og du vil derfor være 12 måneder om at optjene en dagpengeret.

Beskæftigelseskrav – hvis du allerede er i dagpengesystemet

Har du fået dagpenge før, optjener du som udgangspunkt en ny ret via arbejdstimer i stedet for indkomst.

Du har ret til dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har haft fået indberettet 1.924 løntimer for arbejde eller som deltidsforsikret har fået indberettet 1.258 løntimer for arbejde inden for tre år, hvor du har været medlem af a-kassen.

Hvor meget får man udbetalt i dagpenge?

Hvor meget, du får udbetalt, afhænger blandt andet af om du er fuldtids-, deltidsforsikret eller nyuddannet. Læs mere om de forskellige dagpengesatser.

Når du melder dig ledig, bør du være opmærksom på:

 • at det er en betingelse, at dit arbejde er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.
 • at arbejde, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen, ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskrav. Det betyder, at eksempelvis arbejde i løntilskud, jobrotation eller seniorjob ikke tæller med til opfyldelse af beskæftigelseskravet. 

Hvor længe kan du få dagpenge, hvis ikke du får arbejde?

Som hovedregel kan du få dagpenge i to år (3.848 timer) inden for en referenceperiode på 3 år. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan udbetales dagpenge eller andre ydelser.

Dagpenge udbetales månedsvis

 • Dine dagpenge udbetales den sidste bankdag i måneden (hvis dit kort er indsendt til tiden). Find dagpengekort og udbetalingskalender på selvbetjeningen.
 • Der udbetales dagpenge for op til 160,33 timer pr.måned, hvis du er fuldtidsforsikret. (Vi kan dog ikke udbetale ydelser, hvis udbetalingen udgør mindre end 14,8 timer)
 • Er du deltidsforsikret udbetales der dagpenge for op til 130 timer pr. måned. (Vi kan dog ikke udbetale ydelser, hvis udbetalingen udgør mindre end 12 timer)
 • Hver fjerde måned får du en karensdag og mister altså en dags dagpenge. (Med mindre du har haft sammenlagt 20 dages fuldtidsarbejde i perioden, som svarer til 148 timer eller 97 timer som deltidsforsikret)

Læs mere om dagpengekortet her.

Forbrug af dagpengeperioden

Du forbruger af din dagpengeperiode (på 2 år), når du får udbetalt:

 • Dagpenge
 • Feriedagpenge
 • Sygedagpenge i op til 6 uger
 • Dagpenge under aktivering
 • Dagpenge under de første 14 dages sygdom
 • Dagpenge under jobrettet uddannelse
 • Løn under arbejde med løntilskud
 • Du forbruger også af dagpengeperioden, når du har karantæne.

Sådan kan du forlænge din dagpengeret

Når du får dagpengeret, får du samtidig en ’beskæftigelseskonto’. Her kan du indsætte timer, du arbejder, og så har du mulighed for at veksle dem til dagpenge. Du kan forlænge din dagpengeperiode med op til et år (1.924 timer) ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel på situation, hvor du kan forlænge dagpengerettet

Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

Du har adgang til din beskæftigelseskonto via Jobnet.dk

Nyuddannet og dagpenge

Hvis du er optaget i a-kassen som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned og en dag efter din uddannelse er afsluttet. Hvis du er nyuddannet og ledig, får du udbetalt dagpenge ud fra en fast sats, nemlig dimittendsatsen. Du kan tidligst efter seks måneder få beregnet en ny sats. Det kræver at du i perioden har fået indberettet 3 måneders sammenhængende arbejde. 

Du kan læse mere om reglerne for nyuddannede her.

Feriedagpenge

Hvis du skal søge om feriedagpenge, kan du udfylde ansøgningen i Selvbetjeningen. Du kan læse mere under feriedagpenge.

Fradrag for pensioner – pensionsmodregning fx i forbindelse med tjenestemandspension

Løbende udbetalte pensioner, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, ( medfører fradrag i dagpengene. Fradraget sker ved at omregne indtægten til arbejdstimer med omregningssatsen. Omregningssatsen  lyder i 2024 på 277,76 kr. 

Når din pension bliver ændret, skal du straks meddele det til os.

Eksempel:

En udbetaling i 2023 på kr. 15.000 om måneden i tjenestemandspension, giver en modregning på 55,84 timer (15.000/268,63).

Der vil derfor blive udbetalt dagpenge for i alt 104,49 timer (160,33 – 55,84).

Obligatorisk Pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du modtager dagpenge men fx også kontanthjælp, førtidspension mv. Ordningen kaldes ’Obligatorisk Pensionsordning’. Den bliver udbetalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Beløbet, som bliver indbetalt af staten til din obligatoriske pensionsordning, afhænger af størrelsen på den ydelse, du modtager fra det offentlige. I 2020 indbetaler staten, hvad der svarer til 0,3 pct. af din ydelse, til din obligatoriske pensionsordning. 

Læs om obligatorisk pensionsordning her.

Er du svensk statsborger? 

Læs om mulighederne for at blive medlem af vores a-kasse og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Bliv medlem af Min A-kasse for kun 506 kr./md.

Meld dig ind online eller på tlf. 70123782

Hvorfor skal jeg vælge Min A-kasse?