Efterløn og arbejde

Kære kunde

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2022 – 20:00
Slut: 27-09-2022 – 01:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Efterløn og arbejde: Du må godt arbejde, når du er på efterløn, men du skal være opmærksom på en række forhold

Læs om de forhold du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at modtage efterløn og arbejde samtidig.

Lønarbejde

Må jeg have lønarbejde? 

Reglerne for efterløn og arbejde er relativt simple. Du må arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer vil blive trukket fra i dine efterlønstimer, så der for hver arbejdstime modregnes én times efterløn. Arbejdet kan udføres i riget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land.

 

G-dage

Har du lønmodtagerarbejde, skal du være opmærksom på reglerne om arbejdsgivergodtgørelse (også kaldet G-dage).

Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, er det hans eller hendes pligt at betale for dine to første ledighedsdage. Det gælder, hvis opsigelsen ikke kan lægges dig til last, og hvis du har været beskæftiget mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Det udbetalte beløb svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dage ved senest 2. lønudbetaling efter, du er blevet opsagt, kan Min A-kasse skrive til arbejdsgiveren med krav om betaling. Betaler arbejdsgiveren fortsat ikke, vil Min A-kasse lægge ud for G-dagene og sende sagen til afgørelse hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Vær opmærksom på, at hvis du f.eks. er tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, så bliver du anset for at være ledig hver dag, når du får fri. Det betyder, at du er berettiget til G-dage de to første dage, hvor du ikke er tilkaldt som vikar. 

Din arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes såvel hele som halve G-dage. Din arbejdsgiver har pligt til på hver lønseddel at oplyse, om der i lønperioden er udbetalt dagpengegodtgørelse og hvor mange gange i løbet af året. I 2023 er beløbet 911 kroner for en hel ledighedsdag. For fire timers ledighed eller derunder er beløbet 456 kroner. 

 

 

Hvis du har frivilligt ulønnet arbejde

Må jeg arbejde som frivillig?

Du har i visse tilfælde mulighed for at deltage i frivillige, ulønnede aktiviteter uden begrænsning eller fradrag. Kontakt Min A-kasse for at høre mere om disse regler.

Mindsteudbetalingsreglen

Hvordan og hvornår får jeg min efterløn?

Efterløn bliver udbetalt månedsvist. Vi kan kun udbetale mindst 14,8 timer om måneden. Det vil sige, at hvis du arbejder 145,53 timer eller over (fuldtidsforsikret) på en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn. På den måde påvirker efterløn og arbejde hinanden. 

Lempeligt fradrag

Hvad betyder lempeligt fradrag?

Hvis du som efterlønsmodtager har en timeløn, der svarer til a-kassens omregningssats (268,63 kr. i 2023) eller derunder, har du mulighed for større økonomisk fordel ved at arbejde. Fradraget for de første 42.275 kr., du har i arbejdsindtægt om året, bliver lempet.

Det vil sige, at har du kontrollabelt arbejde, vil din indtægt blive omregnet med kassens omregningssats for de første 40.676 kr. Herefter vil dine timer bliver modregnet 1:1.
(Kontrollabelt arbejde betyder, at din arbejdsgiver kan holde regnskab med din arbejdstid eller betaler dig for et antal timer.)

Hvis din timeløn er mindre end gældende lave omregningssats pr. time (132,18 kr. i 2023), vil din timeløn blive fastsat til den højeste sats og derefter blive omregnet med kassens omregningssats.

Vær opmærksom på dine arbejdstimer

Hvis du gør brug af det lempelige fradrag, kan du ikke få udbetalt efterløn, hvis du har mere end 128 arbejdstimer om måneden.

Selvstændig virksomhed

Kan jeg have selvstændig virksomhed og få efterløn?

Du kan få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, men timerne fratrækkes i efterlønnen.

Indtægter, der fratrækkes i efterløn

Kan jeg blive trukket i min efterløn?

Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag for de dage, du holder ferie. Hvis du flytter til udlandet eller af anden grund får udbetalt feriegodtgørelse som et engangsbeløb uden at ferien holdes, fratrækkes det i efterlønnen på udbetalingstidspunktet.

Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er mindre end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer.

Der findes desuden en række øvrige regler for efterløn og arbejde, hvor indtægter fratrækkes i efterlønnen.

Det gælder:

 • Løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde samt ydelser, der træder i stedet for arbejdet.
 • Fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales i stedet for det korrekte opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side.
 • Ventepenge og opsatte pensioner.
 • Indtægter fra borgerligt ombud samt offentlige og private hverv, som Min A-kasse ikke anser for arbejde.
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
 • Legater
Indtægter, der ikke har betydning for efterlønnen
 • Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter o.l.
 • Efterlevelseshjælp i henhold til kap. 10a i lov om aktiv socialpolitik
 • Erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
 • Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre, hædersgaver samt livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
 • Efterløn efter funktionærloven, efterindtægt efter kap. 6 i tjenestemandspensionsloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter § 4, stk. 3 i hovedaftalen og § 2b mv. i funktionærloven, fratrædelsesgodtgørelse efter § 2a i funktionærloven eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene.
 • Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • Forpagtningsafgift
 • Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
 • Renter, aktieudbytter o.l., arv, gaver, gevinster og underholdsbidrag
 • Invaliditetsydelse
 • Invalidepensioner
 • Svagelighedspension
Efterlønnere kan i visse situationer udføre arbejde relateret til covid-19 uden fradrag

Folketinget vedtog inden jul en række nye lovforslag, og et af dem betød, at efterlønnere nu også har fået mulighed for at udføre merarbejde, der er relateret til covid-19, uden at det skal fradrages i efterlønnen.

Indtil videre gælder det dog kun for merarbejde, der udføres i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022. Desuden er der en række betingelser som skal opfyldes, ligesom der er forskel på, om arbejdet er påbegyndt før eller efter 1. marts 2020.

Hvilken type arbejde er relateret til covid-19?

Det er kun merarbejde, der er relateret til covid-19, der er omfattet. Det gælder derfor ikke arbejde for virksomheder, der blot har oplevet en øget efterspørgsel, som et resultat af covid-19. Det kunne være netbutikker, restauranter med takeaway eller lignende.

Merarbejde af følgende type giver i 2022 ikke fradrag i efterlønnen:

 • Smitteopsporing af covid-19.
 • Covid-19-vaccination.
 • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud.
 • Transport af vacciner og produktion af værnemidler.

Hent erklæring, som din arbejdsgiver skal underskrive her:
Arbejdsgivererklæring om corona-relateret arbejde, når du modtager efterløn (borger.dk) (gå til erklæringen)

Øvrige relevante links: 

Efterløn (borger.dk) (klik videre i rubrikken Corona-relateret arbejde 2022)
Lønarbejde og andre indtægter når du er på efterløn (borger.dk) (se 5 underrubrikker om Corona-relateret arbejde i 2022)

Her kan du læse mere om nogle af de forhold, du skal være opmærksom på. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Er arbejde som selvstændig også omfattet?

Det er kun arbejde, der udføres som lønmodtager, der er omfattet af reglen. Det vil sige, at indtægten, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, skal indberettes som A- eller B-indkomst til SKAT. Dog kan B-indkomst, som ikke er indberetningspligtig tælle med, hvis der betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Alt arbejde udført gennem selvstændig virksomhed skal fradrages efter de almindelige regler.

Hvordan skal man forstå merarbejde?

Merarbejde er arbejde, der går ud over de aftalte timer i ansættelseskontrakten. Det vil sige, at overarbejde ikke skal fradrages i efterlønnen, hvis det er aftalt, at man får løn for overarbejdet. De faste timer vil stadig blive modregnet efter de almindelige regler.

Er du ikke ansat til et fast antal timer, er der intet af dit arbejdet der bliver anset som merarbejde. Derfor skal alt arbejde fradrages i efterlønnen efter de almindelige regler.

Særligt for efterlønnere, der er ansat efter 1. marts 2020

Hvis en efterlønner er påbegyndt nyt arbejde, der er relateret til covid-19, den 1. marts 2020 eller senere, bliver alt arbejde anset som merarbejde. Også selvom der ikke er aftalt fast arbejdstid. Det vil sige, at arbejdet slet ikke vil blive fradraget i efterlønnen. Heller ikke faste timer.

Det er en betingelse, at man var på efterløn, da arbejdet blev påbegyndt.

Hvordan får a-kassen oplysninger om merarbejdet?

Når du arbejder, skal du hver måned indsende oplysninger om dine løntimer og indtægt på et efterlønskort. Derudover skal vi bruge en erklæring fra din arbejdsgiver om:

 • at arbejdet er relateret til covid-19., og
 • at du har haft merarbejde, eller at ansættelsesforholdet er på begyndt 1. marts 2020 eller senere.

Blanketten vil blive udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og du vil kunne finde linket til den her, så snart den er klar.

Hvis du allerede nu er ansat i et arbejde, som er relateret til covid-19, skal vi bruge erklæringen i forbindelse med udbetalingen af efterløn i januar 2022.

Ændringer i ansættelsesforholdet

Sker der ændringer i ansættelsesforholdet, for eksempel hvis du får nye eller andre arbejdsfunktioner, skal vi bruge en ny erklæring fra din arbejdsgiver.

Det samme gælder, hvis du får helt nyt arbejde.