Efterløn og arbejde

Efterløn og arbejde: Du må godt arbejde, når du er på efterløn, men du skal være opmærksom på en række forhold

Læs om de forhold du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at modtage efterløn og arbejde samtidig.

Lønarbejde

Må jeg have lønarbejde? 

Reglerne for efterløn og arbejde er relativt simple. Du må arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer vil blive trukket fra i dine efterlønstimer, så der for hver arbejdstime modregnes én times efterløn.

Reglerne om supplerende dagpenge, mindsteudbetalingsreglen og reglen om timeoverførsel gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Arbejdet kan udføres i riget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land.

Hvis du har frivilligt ulønnet arbejde

Må jeg arbejde som frivillig?

Du har i visse tilfælde mulighed for at deltage i frivillige, ulønnede aktiviteter uden begrænsning eller fradrag. Kontakt Min A-kasse for at høre mere om disse regler.

Mindsteudbetalingsreglen

Hvordan og hvornår får jeg min efterløn?

Efterløn bliver udbetalt månedsvist. Vi kan kun udbetale mindst 14,8 timer om måneden. Det vil sige, at hvis du arbejder 146 timer eller over (fuldtidsforsikret) på en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn. På den måde påvirker efterløn og arbejde hinanden. 

Lempeligt fradrag

Hvad betyder lempeligt fradrag?

Hvis du som efterlønsmodtager har en timeløn, der svarer til a-kassens omregningssats (251,99 kr. i 2021) eller derunder, har du mulighed for større økonomisk fordel ved at arbejde. Fradraget for de første 40.676 kr., du har i arbejdsindtægt om året, bliver lempet.

Det vil sige, at har du kontrollabelt arbejde, vil din indtægt blive omregnet med kassens omregningssats for de første 40.676 kr. Herefter vil dine timer bliver modregnet 1:1.
(Kontrollabelt arbejde betyder, at din arbejdsgiver kan holde regnskab med din arbejdstid eller betaler dig for et antal timer.)

Hvis din timeløn er mindre end højeste dagpengesats pr. time (126,69 kr. i 2021), vil din timeløn blive fastsat til den højeste sats og derefter blive omregnet med kassens omregningssats.

Vær opmærksom på dine arbejdstimer

Hvis du gør brug af det lempelige fradrag, kan du ikke få udbetalt efterløn, hvis du har mere end 128 arbejdstimer om måneden.

Selvstændig virksomhed

Kan jeg have selvstændig virksomhed og få efterløn?

Du kan få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, men timerne fratrækkes i efterlønnen.

Indtægter, der fratrækkes i efterløn

Kan jeg blive trukket i min efterløn?

Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag for de dage, du holder ferie. Hvis du flytter til udlandet eller af anden grund får udbetalt feriegodtgørelse som et engangsbeløb uden at ferien holdes, fratrækkes det i efterlønnen på udbetalingstidspunktet.

Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er mindre end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.

Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer.

Der findes desuden en række øvrige regler for efterløn og arbejde, hvor indtægter fratrækkes i efterlønnen.

Det gælder:

 • Løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde samt ydelser, der træder i stedet for arbejdet.
 • Fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales i stedet for det korrekte opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side.
 • Ventepenge og opsatte pensioner.
 • Indtægter fra borgerligt ombud samt offentlige og private hverv, som Min A-kasse ikke anser for arbejde.
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv.
 • Legater
Indtægter, der ikke har betydning for efterlønnen
 • Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter o.l.
 • Efterlevelseshjælp i henhold til kap. 10a i lov om aktiv socialpolitik
 • Erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
 • Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre, hædersgaver samt livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
 • Efterløn efter funktionærloven, efterindtægt efter kap. 6 i tjenestemandspensionsloven, godtgørelse for usaglig opsigelse efter § 4, stk. 3 i hovedaftalen og § 2b mv. i funktionærloven, fratrædelsesgodtgørelse efter § 2a i funktionærloven eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene.
 • Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom
 • Forpagtningsafgift
 • Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
 • Renter, aktieudbytter o.l., arv, gaver, gevinster og underholdsbidrag
 • Invaliditetsydelse
 • Invalidepensioner
 • Svagelighedspension