Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Arbejde på deltid

Får du arbejde på deltid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge

Du kan supplere din løn med dagpenge i de uger, hvor du arbejder har arbejde på nedsat tid. Det vil sige, at du arbejder mindre end 37 timer. Vi kan supplere op til 160,33 timer i en måned. Dog skal du være opmærksom på mindsteudbetalingsreglen.

Mindsteudbetalingsreglen

Vi kan kun udbetale mindst 14,8 timer om måneden. Det vil sige, at hvis du arbejder eller skal fradrages for eksempel ferie, sygdom m.m. for mere end 145,53 timer (fuldtidsforsikret) på en måned, kan du altså ikke få udbetalt de resterende timer som supplerende dagpenge.

Rådighed og aktiv jobsøgning

Selv om du har deltidsarbejde, skal du fortsat stå til rådighed for fuldtids- eller deltidsarbejde og være aktivt jobsøgende.

Her er en række øvrige forhold, som det er vigtig, at du er opmærksom på, hvis du ønsker supplerende dagpenge. Du kan også læse hvad begrebet G-dage dækker over.

Frigørelsesattest

Skal jeg have en frigørelsesattest?

Hvis du begynder i et arbejde på nedsat tid, hvor du ønsker at søge om supplerende dagpenge fra Min A-kasse, skal du være opmærksom på, om der er brug for en frigørelsesattest. Det afhænger af, om du har et opsigelsesvarsel. 

Arbejde med opsigelsesvarsel

Kan jeg få supplerende dagpenge, når jeg har et opsigelsesvarsel?

Hvis du får deltidsarbejde og din ansættelse er omfattet af et opsigelsesvarsel, har du ret til supplerende dagpenge i en tidsbegrænset periode på sammenlagt 30 uger inden for 104 uger, hvis:

 • Din arbejdsgiver vil give dig en frigørelsesattest
 • Det fremgår af din ansættelseskontrakt, at din arbejdsgiver vil se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du finder arbejde med flere timer.

Dette gælder både, hvis du er fuldtids- og hvis du er deltidsforsikret.

Du bør ikke påbegynde arbejdet før din arbejdsgiver har udfyldt og underskrevet frigørelsesattesten.

Frigørelsesattesten, som du kan finde her, kan du sende med almindelig post til Min A-kasse, krypteret med digital signatur til minakasse@minakasse.dk, eller du uploader den gennem selvbetjeningen, når din arbejdsgiver har udfyldt og underskrevet den. Din arbejdsgiver kan alternativt indsende en digital frigørelsesattest med Virksomhedssignatur via menuen ”virksomhedslogin” på vores hjemmeside.

Vi skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter den første dag, hvor du er omfattet af et opsigelsesvarsel, samt beder om dagpenge fra. Det er typisk fra første dag i ansættelsen, men er der fx prøvetid uden et opsigelsesvarsel fra din side, er det først 5 uger regnet fra det tidspunkt, hvor du bliver omfattet af et opsigelsesvarsel.

Får vi frigørelsesattesten senere, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dato, hvor vi har modtaget attesten.

Arbejde uden opsigelsesvarsel

Kan jeg få supplerende dagpenge, når jeg ikke har et opsigelsesvarsel?

Hvis du bliver ansat som vikar, afløser eller får anden ansættelse uden et opsigelsesvarsel, kan du få udbetalt supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger.

Du kan tage så meget arbejde, som du ønsker. Her behøver vi ikke en frigørelsesattest. Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, er du ikke bundet til det pågældende job og kan derfor uden videre tage et andet fast job fra den ene dag til den anden.

Du kan få ny ret til supplerende dagpenge

Hvordan optjener jeg ret til en ny dagpengeperiode?

Du kan få udbetalt supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. Derefter bortfalder retten til supplerende dagpenge, men du kan løbende optjene en ny ret til 30 uger.

Du optjener ny ret til supplerende dagpenge, hvis du inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet følgende til SKAT:

Fuldtidsforsikret

 • Mere end 146 timer hver måned i 6 månedsindberetninger
 • Mere end 34 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
 • Mere end 68 timer i 13 14-dages-indberetninger 

Deltidsforsikret

 • Mere end 118 timer hver måned i 6 månedsindberetninger
 • Mere end 27 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
 • Mere end 54 timer i 13 14-dages-indberetninger
Du kan få forlænget retten til supplerende dagpenge

Kan jeg forlænge retten til supplerende dagpenge?

Hvis du har brugt de 30 ugers ret til supplerende dagpenge og ikke har optjent en ny ret til 30 uger, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret med yderligere fire uger.

Du kan få forlænget din ret med 4 uger, når du har fået indberettet

 • Mere end 146 timers arbejde på en måned
 • Mere end 34 timers arbejde hver uge i fire uger
 • Mere end 68 timers arbejde i to 14-dages perioder

Du kan forlængere retten til supplerende dagpenge tre gange i alt. Det betyder, at du i princippet har mulighed for at få supplerende dagpenge i op til 42 uger.

Du kan også forlænge retten med 4 uger, hvis du har selvstændig virksomhed (selvstændig bibeskæftigelse) i minimum en hel måned uden at få dagpenge.

De to ovenstående muligheder kan kombineres. Du kan dog aldrig få forlænget din ret til supplerende dagpenge med mere end 12 uger.

Supplerende dagpenge og reglen om opsigelse

Hvilke regler gælder for opsigelse, når jeg får supplerende dagpenge?

Når du modtager supplerende dagpenge, gælder de samme regler for opsigelse, som når du har fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du skal have en gyldig grund til din opsigelse, for at undgå (111 timers) karantæne i dagpengesystemet.

Hvis du siger dit arbejde op i forbindelse med, at din ret til supplerende dagpenge udløber, og i op til 26 uger efter,  får du ikke karantæne. (Du kan dog ikke få dagpenge i de 26 uger).

G-dage

Hvad er G-dage?

G-dage er arbejdsgivergodtgørelsesdage. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, er det hans eller hendes pligt at betale for dine to første ledighedsdage. Det gælder, hvis opsigelsen ikke kan lægges dig til last, og hvis du har været beskæftiget mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Det udbetalte beløb svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dage ved senest 2. lønudbetaling efter, du er blevet opsagt,  kan Min A-kasse skrive til arbejdsgiveren med krav om betaling. Betaler arbejdsgiveren fortsat ikke, vil Min A-kasse lægge ud for G-dagene og sende sagen til afgørelse hos Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Vær opmærksom på, at hvis du f.eks. er tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, så bliver du anset for at være ledig hver dag, når du får fri. Det betyder, at du er berettiget til G-dage de to første dage, hvor du ikke er tilkaldt som vikar.

Din arbejdsgiver skal maksimalt betale dagpengegodtgørelse 16 gange til dig inden for et kalenderår. Heri medregnes såvel hele som halve G-dage. Din arbejdsgiver har pligt til på hver lønseddel at oplyse, om der i lønperioden er udbetalt dagpengegodtgørelse og hvor mange gange i løbet af året. I 2024 er beløbet  940 kr. for en hel ledighedsdag. For 4 timers ledighed eller derunder er beløbet 470 kr.

Din arbejdsgivers pligt til at betale dagpengegodtgørelse bortfalder, hvis:

 • Du opnår fuld beskæftigelse på 1. og 2. ledighedsdag.
 • Du inden arbejdsophøret, skriftligt tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal, og du afslår tilbuddet.
 • Du modtager sygedagpenge eller afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret.Du selv er årsag til afskedigelsen.
 • Arbejdsophøret skyldes strejke, lockout eller force majeure.
 • Arbejdsgiveren er gået konkurs eller i betalingsstandsning.
  Du stopper i ulønnet arbejde.
 • Du som tjenestemand overgår til rådighedsløn.