Regler og betingelser

Der er planlagt system opgradering i følgende tidsrum:

Start: 26-09-2023 – 22:00
Slut: 27-09-2023 – 03:00

Tilkøb af medlemskab og services vil være utilgængelige i den periode.

OK

Her kan du læse mere om de regler og betingelser, der er forbundet med dit medlemskab i Min A-kasse.

Tro og Love

Dine oplysninger afgives på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i paragraf 86, stk. 1 og paragraf 87, stk. 1 og 2 i love om arbejdsløshedsforsikring mv. Du risikerer også at blive meldt til politiet.

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du utvetydigt meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale ved at sende en mail herom til sikkerepost@sta.dk. Husk at anføre navn, adresse og dato. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Digital kommunikation

Hos Min A-kasse bruger vi udelukkende digital kommunikation. Har du ændret din mailadresse, kan du rette det i Selvbetjeningen. Så snart vi sender digitale breve til dig, betragtes det som modtaget af dig. Husk, at det er dit ansvar at holde dig orienteret om de breve, vi sender til dig. Det kan have betydning for dine dagpengerettigheder og dit medlemskab, hvis ikke du læser dine digitale breve. Du kan blive fritaget for at modtage post fra os via Selvbetjeningen og i stedet modtage almindelig brevpost, hvis du er forhindret i at betjene en computer. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at læse dine breve, eller hvis du i øvrigt har problemer med at få adgang til Selvbetjeningen. Læs mere herom på vores hjemmeside

Min A-kasses Vedtægter

Du kan læse vedtægterne på Min A-kasses hjemmeside ved at søge på ”Vedtægter”. Herunder et udsnit af vigtige paragraffer:

  • 6. Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til Min A-kasse med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder for alle a-kasser. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udmeldelsen.

Stk. 2: Fristerne i stk. 1 gælder ikke, såfremt et medlem overgår til folkepension jævnfør loven om social pension. Udmeldelsen kan dog ske tidligst med virkning fra den dato, a-kassen har modtaget din skriftlige meddelelse.

Stk. 3: Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler for efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob jævnfør loven om fleksydelse. Udmeldelse kan dog ske tidligst med virkning fra den dato, vi som a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første dag i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt.

Stk. 4: Ved overflytning til en anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning.

Fuldtids- eller deltidsforsikring?

Arbejder du mere end 30 timer i gennemsnit pr. uge, kan du kun være fuldtidsforsikret. Arbejder du mellem 0 og 30 timer i gennemsnit pr. uge, kan du selv vælge om du vil være fuld- eller deltidsforsikret. Valget har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, i hvor høj grad du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet samt kontingentet. Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, kan du kontakte medlemsafdelingen på 70123782.

Er du studerende og over 30 år kan det betale sig at blive deltidsforsikret ét år før, du afslutter din uddannelse. Hvis du vælger dette skal du huske at skifte forsikringsstatus til FULDTID samtidig med at du søger om medlemskab som nyuddannet (senest 14 dage efter sidste uddannelsesdag)

Er du deltidsforsikret og har månedslønnet fuldtidsarbejde, skal du skifte til fuldtidsforsikring, når du har 390 løntimer over 3 måneder. Har du uge-/14-dages lønnet fuldtidsarbejde, skal du skifte til fuldtidsforsikring, når du har 360 løntimer over 12 uger. Vi omforsikrer dig automatisk, hvis timekravet opfyldes.

Vejledning

Statsborgerskab

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan din opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få dagpenge. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis du er statsborger i et EØS-land.

Oplysninger til brug for optagelse

Lønmodtager

Du er lønmodtager, når du arbejder hos en arbejdsgiver. Når du arbejder som lønmodtager, indbetaler arbejdsgiveren A-skat og bidrag til ATP, og ferieloven gælder for dig.

Nyuddannet

Du er nyuddannet, hvis du har taget en erhvervsmæssig uddannelse. Uddannelsen skal være af mindst 18 måneders varighed. Du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen og senest to uger efter uddannelsens afslutning.

Uddannelsens afslutning

Med afsluttet uddannelse menes, at alle karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt. Her skal du skrive, hvornår du har bestået din sidste eksamen. Hvis dit eksamensbevis er udstedt i tilknytning til studieaktivitetens afslutning, kan du bruge denne dato på eksamensbeviset.

Værnepligtige, borgmestre, rådmænd, udvalgsformænd mv.

Du kan også optages under aftjening af almindelig eller civil værnepligt, eller hvis du har hverv som borgmester, rådmand, udvalgsformand, medlem af regeringen, Folketinget eller af Europa-Parlamentet.

Selvstændig virksomhed

Der er tale om selvstændig virksomhed, både når den drives som enkeltmandsvirksomhed, og når den drives i selskabsform. Du er selvstændig, hvis du alene eller sammen med din ægtefælle arbejder i eller er med til at drive selvstændig virksomhed. Det gælder også, hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer mindst 50% eller den bestemmende andel af stemmeværdien eller af selskabskapitalen. Nærmeste familie betyder: Din eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Medarbejdende ægtefælle

Begrebet medarbejdende ægtefælle dække den situation, hvor en ægtefælle deltager i den anden ægtefælles virksomhed.

Ansatte ægtefæller (herunder ægtefæller med lønaftale)

I skattelovgivningen er der mulighed for, at en ægtefælle kan ansættes i den anden ægtefælles virksomhed på almindelige lønmodtagervilkår.

Personer, som arbejder i samleverens virksomhed, sidestilles ikke med ægtefæller. Disse kan kun optages som selvstændig, hvis de også er medejere af virksomheden.

Ret til dagpenge

For at få ret til dagpenge, kræves der som hovedregel, at du opfylder følgende tre betingelser:

  1. Du har været medlem af en a-kasse uden afbrydelser i mindst et år.
  2. Du opfylder indkomstkravet på 254.328 kr. (2023-tal) inden for tre år (169.548 kr. for deltidsforsikrede). Der kan højst medregnes 21.194 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 14.129 kr.  for deltidsforsikrede (2023-tal).

Det tæller med til indkomstkravet

A- og B-indkomst fra lønarbejde, udenlandske lønindkomster, samt overskud fra din selvstændige virksomhed kan indgå i opgørelsen af indkomstkravet.

Her medregnes virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til dig af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen, samt dine ejerandele af overskud i selskaber, hvor du har afgørende indflydelse.

Oplysningerne indhentes fra dine afsluttede årsopgørelser.

Fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning

Hvis du har lignende aktiviteter i begrænset omfang, kan der være tale om fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning. Disse aktiviteter kan ikke indgå i opgørelsen af indkomstkravet.

Kontakt a-kassen hvis du er i tvivl, hvilken aktivitet du har.

Optagelse uden arbejde/støttet arbejde

Du kan blive optaget, selvom du ikke har arbejde, eller hvis din arbejdsgiver får tilskud til din løn. Du skal dog være opmærksom på, at retten til dagpenge kræver, at du har været medlem af en a-kasse uafbrudt i mindst et år, og at du opfylder indkomstkravet. (Læs afsnittene for lønmodtagere og for selvstændige). Du kan optages i en tværfaglig eller faglig a-kasse. Ønsker du optagelse i en faglig a-kasse, skal du beskrive din tilknytning til det faglige område.

Skift af a-kasse

Husk
– at du skal blive ved med at betale medlemsbidrag til din nuværende a-kasse, indtil du får besked fra os om, at du er blevet overflyttet. Hvis du ønsker at skifte fra en anden a-kasse til Min A-kasse, skal du kontakte os, da vi er den a-kasse, du ønsker at blive medlem af.

Når du er selvstændig erhvervsdrivende

Når du skal overflyttes som selvstændig fra en a-kasse til en anden, skal du oplyse navn og adresse på din virksomhed. Oplys også branchen.

Når du er nyuddannet

Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, og du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du selv vælge mellem at få status/skifte a-kasse som dimittend eller beholde ”nuværende rettigheder”.

Nyuddannet med ”nuværende rettigheder”

Hvis du vælger denne mulighed, bevarer du de rettigheder og pligter, som du allerede har erhvervet i en a-kasse i form af satsberegning og dagpengeret. Du bør høre din nuværende a-kasse, om du stadig har rettigheder tilbage. Du kan også skifte til en anden a-kasse med nuværende rettigheder. Du kan kun ændre dit valg til dimittendrettigheder, hvis vi som a-kasse modtager besked herom senest to uger efter uddannelsens afslutning.

Når du er værnepligtig, borgmester, rådmand mv.

Hvis du allerede er medlem af en anden a-kasse, og du gerne vil skifte til os, imens du er værnepligtig, følger du reglerne for medlemmer uden arbejde. Hvis du ønsker at skifte a-kasse under dit hverv som borgmester, rådmand mv., sker det efter reglerne for lønmodtagere.

Når du er uden arbejde

Er du uden arbejde, kan du altid blive overflyttet til en tværfaglig a-kasse. Du kan også skifte til en fagligt specifik a-kasse, hvis du har tilknytning til a-kassens fagspecifikke område.

Kontrol og samkøring af registre

De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at:

  • A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter
  • A-kassen registrerer modtagne oplysninger
  • A-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKATs indkomstregister til registersamkøring
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, a-kassen registrerer om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Supplerende Lønforsikring

Vi kan i samarbejde med forsikringsselskabet Alka tilbyde dig supplerende lønforsikring. Du skal være medlem af Min A-kasse for at kunne supplere med lønforsikringen. Du kan læse mere herom på vores hjemmeside eller kontakt Alkas Lønforsikrings hotline på telefon nr. 70 30 05 07 for at få yderligere information.